Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden lezingen en workshops – Team Enkelband

1. Definities

1.1 Team Enkelband, een eenmanszaak met vestigingsplaats in Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64495612.

1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.

1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Team Enkelband valt.

1.4 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door Team Enkelband.

2. Toepassing

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Team Enkelband met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van lezingen en/of workshops, hierna te noemen “dienst”.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

3. Opdrachtbevestiging & opdracht

3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een dienst stuurt Team Enkelband een opdrachtbevestiging, al dan niet in de vorm van een offerte, aan opdrachtgever met de geldigheid van tien (10) dagen, tenzij de opdrachtbevestiging anders vermeldt. De overeenkomst tussen Team Enkelband en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de opdrachtbevestiging ondertekenen.

3.2 Alle in de opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief reiskosten, exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4. Annulering

4.1 Annulering van de dienst door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot dertig (30) kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen zeven (7) en dertig (30) kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen zeven (7) kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.

4.2 Team Enkelband behoudt zich het recht om de dienst te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een deelnemer te weigeren. Team Enkelband verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

4.3 Indien de dienst in geval van overmacht aan de kant van Team Enkelband niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Team Enkelband kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.

4.4 Indien Team Enkelband bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Team Enkelband gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

5. Betaling

5.1 Team Enkelband zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende dienst. Opdrachtgever is verplicht deze binnen eenentwintig (21) kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door Team Enkelband, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Team Enkelband is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Team Enkelband redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,=.

6. Intellectueel eigendom

6.1 Het intellectueel eigendom van de dienst en eventuele bijbehorende materialen berust bij Team Enkelband.

6.2 Opdrachtgever mag de materialen uitsluitend (ongewijzigd) vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik en onder duidelijke bronvermelding.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Team Enkelband verplicht zich de dienst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de dienst namens Team Enkelband door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Team Enkelband slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de dienst zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Team Enkelband.

7.2 Team Enkelband aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de dienst gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Team Enkelband.

7.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Team Enkelband voor de betreffende opdracht verschuldigd is.

7.4 Team Enkelband is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

7.5 Iedere aansprakelijkheid van Team Enkelband is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Team Enkelband wordt uitbetaald.

7.6 Team Enkelband zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

8. Vertrouwelijkheid & privacy

8.1 Team Enkelband behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.

8.2 Team Enkelband werkt conform de GDPR wetgeving.

8.3 Team Enkelband staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.

8.4 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

9. Klachten

9.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Team Enkelband, Polderlaan 56, 3074 MG te ROTTERDAM.

9.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.

9.3 Na ontvangst van een klacht streeft Team Enkelband naar beantwoording binnen veertien (14) dagen. De maximale termijn van afhandeling is gesteld op zes (6) weken.

9.4 Klachten worden door Team Enkelband geregistreerd en gedurende maximaal één (1) jaar na afhandeling bewaard.